Avtaleperiode

Alle tjenester er løpende og tidsubegrenset, med minimum avtaleperiode på 12 måneder, om ikke annet er avtalt. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for en ny avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil en eventuell oppsigelse er bekreftet.

 

Oppsigelse av tjenester

Oppsigelser skal sendes skriftlig til IT Grossisten AS enten per epost til post@itgrossisten.no. Oppsigelsen er ikke å anse som registrert før Kunden har mottatt en skriftlig bekreftelse på at den er mottatt og behandlet.

 

Alle tjenester har en oppsigelsesfrist på 45 dager før ny avtaleperiode begynner å løpe. Kunden forplikter seg til å betale for tjenester som ikke er sagt opp innen fristen i foregående punktum.

 

En registrert oppsigelse endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke begynner å løpe. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

 

Fakturering

Alle tjenester faktureres for minimum ett år. Ved fornyelse av avtaleperiode utstedes faktura normalt 2 måneder før ny periode begynner å løpe. Gebyr tilkommer på alle fakturaer, og er en del av avtalen Kunden inngår ved bestilling av tjenester hos IT Grossisten AS. Kontantkjøp og faktura sendt per epost er normalt fritatt for fakturagebyr.

 

Ved forsinket betaling vil det bli utstedt purring med purregebyr og renter i henhold til forsinkelsesrenteloven.
 

Priser og prisendringer

Alle priser som oppgis på nettsiden, eller i annet materiale, oppgis uten merverdiavgift og eventuelt andre offentlige avgifter.

 

Kampanjepriser er gjeldende i én avtaleperiode fra datoen Kunden velger å benytte seg av tilbudet. Deretter gjelder ordinære priser.

 

IT Grossisten AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i gjeldende priser, og individuelle rabatter. Prisendringer varsles 2 måneder i forkant, med virkning fra ny avtaleperiode begynner å løpe, eller fra første forfall. Melding om prisendringer sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

 

Kontaktinformasjon

Kunden forplikter seg, til enhver tid, til å holde IT Grossisten AS oppdatert med korrekt kontaktinformasjon, så som telefonnummer, postadresse, epostadresse m.v.

 

Kunden plikter også å angi, og vedlikeholde informasjon om, hvilke kontaktpersoner som skal ha adgang til å administrere og forvalte tjenesten(e) på vegne av Kunden. Alle opplysninger om kundeforholdet er å anse som konfidensielle, og Kunden forplikter seg til å oppbevare slike opplysninger på en sikker måte. Ved mistanke om uautorisert tilgang forbeholder IT Grossisten AS seg retten til å endre passord for tjenesten(e), eventuelt stenge tjenesten(e).

 

IT Grossisten AS forbeholder seg retten til å nekte utlevering av opplysninger om kundeforholdet til personer som ikke er angitt som kontaktpersoner for kundeforholdet.

 

IT Grossisten AS forbeholder seg retten til å nekte å utføre endringer i kundeforholdet på oppfordring fra personer som ikke er angitt som kontaktpersoner for kundeforholdet.
 

Angrerett og reklamasjon

Tjenester som er levert elektronisk påbegynner før utløpet av angrefristen. Disse ytelsene er det vanskelig eller umulig å tilbakeføre, slik at Kunden gir avkall på angreretten.

 

Kunden har allikevel rett til å reklamere på tjenesten dersom den er mangelfull.

 

Feil som avdekkes av Kunden skal uten ugrunnet opphold varsles IT Grossisten AS skriftlig. Overholder ikke Kunden reklamasjonsbestemmelsen i foregående punktum mister Kunden retten til å gjøre misligholdet gjeldende overfor IT Grossisten AS.


Stenging eller suspensjon

IT Grossisten AS forbeholder seg retten til å stenge, eller suspendere, tjenester som skaper uforholdsmessig høy last eller andre problemer.

 

IT Grossisten AS kan uten forutgående varsel fjerne materiale eller velge å stenge, eller suspendere, en tjeneste når mistanken om uakseptabel bruk, krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, etter IT Grossisten AS sitt eget skjønn, synes berettiget, og uansett om Kunden ikke svarer på eller etterkommer krav om å fjerne materiale innen de frister som IT Grossisten AS setter.

 

Ved manglende betaling vil tjenester bli suspendert på fornyelsesdatoen, og i noen tilfeller medføre tap/sletting av domener, tjenester og innhold. Dette fritar dog ikke for betalingsansvaret.

 

Ved suspensjon påløper et gjenåpningsgebyr fra minimum kr. 350,- eks. mva. Tjenester gjenåpnes etter at betaling har funnet sted i sin helhet og er registrert i IT Grossisten AS sine systemer. IT Grossisten AS forbeholder seg retten til å stenge tjenesten dersom betaling ikke foreligger innen rimelig tid. Ved stengning anses avtaleforholdet for den berørte tjenesten som avsluttet.

 

Stenging eller suspensjon endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

 

Ansvarsbegrensning

IT Grossisten AS kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

 

IT Grossisten AS kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap. IT Grossisten AS vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjepartstap eller annet avledet eller indirekte tap. Det totale kravet kan ikke overstige kostnadene IT Grossisten AS har fakturert Kunden for tjenesten i en avtaleperiode.

 

Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold.

 

Kunden vedgår at det ikke under noen omstendigheter vil være aktuelt å kreve erstatning verken for nedetid, suspensjon eller stengning. IT Grossisten AS kan ikke holdes ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til Kundens dataressurser eller forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

 

IT Grossisten AS er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois-databaser og andre eksterne Internettressurser.

 

Kunden forplikter seg til å holde IT Grossisten AS skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mot IT Grossisten AS som har sammenheng med det materiale som Kunden, eller Kundens brukere, har formidlet gjennom IT Grossisten AS sine tjenester.

 

Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos tredjepart, strømbrudd hos tredjepart, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

 

Lovvalg og tvisteløsning

Denne tjenesteavtalen skal reguleres av norsk rett.

 

Tvister mellom Kunden og IT Grossisten AS skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen tretti - 30 - dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

 

Partene vedtar Stavanger tingrett som verneting.

 

Endringer i tjenesteavtalen

Kunden aksepterer at IT Grossisten AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne tjenesteavtalen til enhver tid, og at Kunden er bundet av disse endringene. Alle endringer er bindende 30 dager etter at de er publisert på våre nettsider.